Search
 

Om oss

Linnestad barnehage SA startet opp i august 2002. Vi er en privat andelsbarnehage eid av foreldrene. Barnehagen er beliggende i Re kommune i Vestfold. Barnehagen har 48 plasser hvor minst 12 av disse er småbarnsplasser.

Ansatte

Eierstyret

Gjennom Årsmøte utøver andelseierne den øverste myndighet i foretaket. Eierstyret har ansvar for at driften er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og vedtekter, at regnskapsførsel og revisjon finner sted og at årsmøtets vedtak følges opp.

Oversikt over eierstyret:

Leder: Sindre Stokke
Økonomiansvarlig: Lene Fadum
Su representant: Silje Rui
Dugnadsansvarlig: Kjetil Jensen
Vararepresentanter: Kristina Skjørdal og Trond Thunberg

Dugnad

Eierstyret arrangerer to fellesdugnader i året, en høst og vår. I tillegg til disse vil daglig leder komme med andre dugnadsoppgaver som kan gjøres ellers i året.

Trygghet – Samspill – Kunnskap

Trygghet: Først og fremst skal vi skape en trygghet for både barn og voksne i barnehagen. For å skape denne tryggheten må vi vise omsorg, kjærlighet og respekt for hverandre. Denne tryggheten er fundamentet for alle og en forutsetning for å skape kvalitet i barnehagen. Dette gjelder både hos barna, foreldrene og oss ansatte. Derfor er arbeidet med skape trygghet en stor del av hverdagen på Nasse Nøff, vår småbarnsavdeling. Men også et fokus på alle avdelinger i oppstart og en viktig del av arbeidet hele året.

Samspill: Dette betyr «det å virke i fellesskap». Dette gjelder både mellom barn, ansatte og foreldre. I barnehagen skal vi bygge gode relasjoner på tvers av alder, kjønn og roller gjennom anerkjennelse og tillitt til hverandre. Vi er født som sosiale vesener og vi er avhengig av hjelp, støtte, tilbakemeldinger og omsorg fra menneskene rundt oss.  Vi skal være med på å skape vennskap og å opprettholde vennskap. Ved å arbeide med gode samspillsrelasjoner og sosial kompetanse vil vi gi barna et godt grunnlag for å mestre livet. 

Kunnskap: Barnehagen skal være en lærende organisasjon. Gjennom de aktiviteter, erfaringer og opplevelser vi har igjennom et barnehageår dannes vi som menneske og utvikler vår kompetanse . Som en del av kunnskapsdepartementet er barnehagen nå første del av utdanningsforløpet for barna, der for er det vi som legger grunnlaget for alt de skal lære gjennom livet. Så hos oss skal barna igjennom barnehagehverdagen øke sin kunnskap på alle områder, og gå inn i skolen med en et godt grunnlag å bygge videre på.

Trygghet, samspill og kunnskap er tre viktige komponenter i vår hverdag med barna, men i tillegg er det viktige for oss voksne som arbeider i barnehagen, samt foreldrene. Vi må også ha en trygghet, ha et godt samspill og vi har behov for å øke vår kunnskap. Både med voksne imellom, men ikke minst sammen med barna. Så for både store og små kan man si; så lenge vi trives og har det bra er vi klar til å ta med ny kunnskap på veien!

Årsplan og Satsingsområder

SAMMEN I UNDRING, LEK OG FANTASI

I Linnestad barnehage ønsker vi å være sammen om UNDRING, både barn og voksne. Vi skal sammen utforske, finne løsninger og oppsøke opplevelser. Vi skal sammen finne ut hvor vi kan finne svar på ulike ting vi lurer på og vi skal undre oss over filosofiske spørsmål.

 

Vi skal fortsette og jobbe med LEK og lekemiljøer. Gjennom lek bygges og opprettholdes relasjoner mellom barn-barn og barn-voksen. «Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur… Personalet i barnehagen skal fremme et inkluderende miljø der barna kan delta i lek og erfare glede i lek» (Udir 2017:20)

 

FANTASI er et av fokusområdene i år. Fantasi har en sentral rolle i fagområdet «Kunst, kultur og kreativitet», i rammeplanen står det blant annet at «gjennom arbeid med dette fagområdet skal barnehagen bidra til at barna tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede» (Udir 2017:51)

I barnehagen vår jobber vi med fantasi gjennom lekemiljøet og lekemateriellene vi tilbyr på de ulike avdelingene. Vi tenker at det å styrke fantasien er viktig for å senere utvikle evne til å finne løsninger og nye ideer. Gjennom fantasien bygges også relasjoner og felleskap.

 

LIVSMESTRING OG HELSE

I barnehagen vår har vi over flere år hatt et stort fokus på fysisk aktivitet, bevegelsesglede og sunt og variert kosthold. Vi serverer tre måltider hver dag med mye hjemmelaget, sunn og variert mat. Nærmiljøet og skogen vår er vi veldig glad i, og her tilrettelegger vi mye aktiv bevegelseslek både ute og inne.

 

I Re kommune jobber vi tverrfaglig for å skape robuste barn, unge og voksne. Dette gjør vi ved å arbeide med smart oppvekst. Det er basert på verdier, et tankesett og en grunnholdning med fokus på styrker, anerkjennelse, medvirkning og relasjoner. I Linnestad barnehage er dette en stor del av måten vi arbeider på i hverdagen, i prosjekter og med alle fagområder. Dette er en viktig grunnmur for oss i arbeide med sosial kompetanse og livsmestring.

Styrkefokus: Fokus på personlige egenskaper/styrker, og det som fungerer bra i organisasjonen.

Medvirkning: Alle stemmer er like mye verdt. Barn, foreldre og ansatte skal få medvirke på egen hverdag.

Anerkjennelse: Oppleve å bli sett på med positive øyne, og fortalt med ord og kroppsspråk at du er verdifull.

Relasjoner: Vi er i relasjon hele tiden, og relasjonene påvirker oss. vi jobber kontinuerlig med å skape gode relasjoner til hverandre.

Trening: skal man lykkes må det trenes. Vi må alle øve for å bli den beste utgaven av oss selv, og en god samfunnsborger som vil det beste for de rundt seg.

 OM OSS
Linnestad barnehage SA startet opp i august 2002. Vi er en privat andelsbarnehage eid av foreldrene. Barnehagen er beliggende i Re kommune i Vestfold. Barnehagen har 48 plasser hvor minst 12 av disse er småbarnsplasser.

I Linnestad barnehage skal alle barn og voksne føle trygghet, dette får vi ved å gi god omsorg, kjærlighet og respekt. Når tryggheten ligger til grunn skal samspillet mellom menneskene blomstre. Gjennom tillitt og anerkjennelse blir det gode relasjoner, og vennskap knyttes. Når vi trives og har det bra er vi klar til å ta imot ny kunnskap på veien. Dette får vi igjennom de aktiviteter, erfaringer og opplevelser vi har i hverdagen.

LINNESTAD BARNEHAGE SA

Kløvveien 2

3175 RAMNES

33 39 52 50

46 94 24 14 (mobil)

post@linnestadbarnehage.no

Veibeskrivelse:

Linnestad barnehage SA er beliggende sentralt på Linnestad feltet i Re kommune, ca 5 km syd for Revetal og ca 10 km nord for Tønsberg. Trykk her for å vise kart.

Åpningstider:

Barnehagen har åpent mandag til fredag fra 06.45-17.00. 

I tillegg til 5 planleggingsdager i året som vi stenger, har vi stengt i uke 29, jul- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl. 12.00

2013 - Databutikken Tønsberg AS