de.wellreplicas.to https://it.wellreplicas.to https://es.wellreplicas.to/ replique montre replica rolex replika rolex https://de.upscalerolex.to/ rolex replica rolex imitacion replique rolex
Search
 

Om oss

Linnestad barnehage SA startet opp i august 2002. Vi er en privat andelsbarnehage eid av foreldrene. Barnehagen er beliggende i Tønsberg kommune i Vestfold. Barnehagen har 48 plasser hvor minst 12 av disse er småbarnsplasser.

Ansatte

Eierstyret

Gjennom Årsmøte utøver andelseierne den øverste myndighet i foretaket. Eierstyret har ansvar for at driften er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og vedtekter, at regnskapsførsel og revisjon finner sted og at årsmøtets vedtak følges opp.

Oversikt over eierstyret:

Leder: Charlotte Angelskår

Su representant: Andreas Venjum

Dugnadsansvarlige: Mathias Foyn Wahlqvist og Ole Kristian Bonstad

Vararepresentanter: Renate Linna og Stian Bøhle

Dugnad

Eierstyret arrangerer to fellesdugnader i året, en høst og vår. I tillegg til disse vil daglig leder komme med andre dugnadsoppgaver som kan gjøres ellers i året.

Trygghet – Samspill – Kunnskap

Trygghet: Først og fremst skal vi skape en trygghet for både barn og voksne i barnehagen. For å skape denne tryggheten må vi vise omsorg, kjærlighet og respekt for hverandre. Denne tryggheten er fundamentet for alle og en forutsetning for å skape kvalitet i barnehagen. Dette gjelder både hos barna, foreldrene og oss ansatte. Derfor er arbeidet med skape trygghet en stor del av hverdagen på Nasse Nøff, vår småbarnsavdeling. Men også et fokus på alle avdelinger i oppstart og en viktig del av arbeidet hele året.

Samspill: Dette betyr «det å virke i fellesskap». Dette gjelder både mellom barn, ansatte og foreldre. I barnehagen skal vi bygge gode relasjoner på tvers av alder, kjønn og roller gjennom anerkjennelse og tillitt til hverandre. Vi er født som sosiale vesener og vi er avhengig av hjelp, støtte, tilbakemeldinger og omsorg fra menneskene rundt oss.  Vi skal være med på å skape vennskap og å opprettholde vennskap. Ved å arbeide med gode samspillsrelasjoner og sosial kompetanse vil vi gi barna et godt grunnlag for å mestre livet. 

Kunnskap: Barnehagen skal være en lærende organisasjon. Gjennom de aktiviteter, erfaringer og opplevelser vi har igjennom et barnehageår dannes vi som menneske og utvikler vår kompetanse . Som en del av kunnskapsdepartementet er barnehagen nå første del av utdanningsforløpet for barna, der for er det vi som legger grunnlaget for alt de skal lære gjennom livet. Så hos oss skal barna igjennom barnehagehverdagen øke sin kunnskap på alle områder, og gå inn i skolen med en et godt grunnlag å bygge videre på.

Trygghet, samspill og kunnskap er tre viktige komponenter i vår hverdag med barna, men i tillegg er det viktige for oss voksne som arbeider i barnehagen, samt foreldrene. Vi må også ha en trygghet, ha et godt samspill og vi har behov for å øke vår kunnskap. Både med voksne imellom, men ikke minst sammen med barna. Så for både store og små kan man si; så lenge vi trives og har det bra er vi klar til å ta med ny kunnskap på veien!

Årsplan og Satsingsområder

VÅRT SATSINGSOMRÅDE - "INKLUDERENDE FELLESSKAP"

Gjennom et utviklingsarbeid sammen med Tønsberg kommune skal vi arbeide med følgende: 
Hvordan kan vi utvikle et inkluderende fellesskap gjennom vår lesepraksis?

Med inspirasjon fra litteratur skal vi gi barna en opplevelse av sammenheng og mening. Ved å gjøre hverdagen begripelig, håndterbar og meningsfull skal vi skape et inkluderende fellesskap for hele barnehagen. 
Med faglige– og skjønnlitterære tekster, samt et felles grenseobjekt som det håndgripelige skal vi inspirere til lek og et inkluderende fellesskap for alle.
Det er bildebøkene om Tambar av forfatter Tor Åge Bringsværd og illustratør Lisa Aisato, og grenseobjektet kongla som vil være vårt utgangspunkt.

Gjennom dette utviklingsarbeidet skal barn og voksne være sammen om undring.  Vi skal utforske, oppdage og søke opplevelser.  I fellesskap skal vi finne svar på ulike problemstillinger og filosofiske spørsmål.  Barn og voksne skal oppleve nysgjerrighet og læringsglede i undring med hverandre.
Lek og lekemiljøer er fortsatt et viktig fokus hos oss. I rammeplanen står det at barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek—alene og sammen med andre. Gjennom leken bygges relasjoner og fellesskap. 

Gjennom litteratur, lekemiljø og lekemateriell vil vi arbeide med å fremme fantasi og kreativitet. Vi tenker at dette er viktig for å utvikle evne til å finne løsninger og nye ideer. Ved å arbeide med kreativitet og nysgjerrighet berikes leken. Ikke minst er fantasien med på å utvikle barnas evne til humor fra tidlig alder. Vi ser tydelig progresjon i humorens utvikling fra Nasse Nøff til Tigergutt.

GJENNOM ARBEIDET MED SATSNINGSOMRÅDET «INKLUDERENDE FELLESSKAP» ØNSKER VI Å: 

- Bruke litteratur som inspirasjonskilde til alt vi gjør gjennom et helt barnehageår.
- Fremme barnas psykiske og fysiske  helse
- Organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere ulike typer lek
- Ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede sammen med barna
- Støtte opp i barnas lekende og estetiske uttrykksformer
- Fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i  lek
- Gjøre barnehagen til et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap
- Bidra til at alle barn opplever glede, humor, spenning og engasjement gjennom litteratur og lek, alene og sammen med andre.
- Utvikle voksenrollen og vår lesepraksis slik at det fremmer et inkluderende felleskap

LIVSMESTRING OG HELSE

I barnehagen vår har vi over flere år hatt et stort fokus på fysisk aktivitet, bevegelsesglede og sunt og variert kosthold. Vi serverer tre måltider hver dag med hjemmelaget, sunn og variert mat. Nærmiljøet og skogen er vi veldig glad i, og her tilrettelegger vi mye aktiv bevegelseslek.

I Re kommune har vi arbeidet  tverrfaglig for å  skape robuste barn, unge og voksne. Dette ønsker vi fortsatt å ha fokus på inn i Tønsberg kommune.
Dette gjør vi ved å arbeide med smart oppvekst. Det  er basert på verdier, et tankesett og en grunnholdning med fokus på styrker, anerkjennelse, medvirkning og relasjoner.
I Linnestad barnehage er dette en stor del av måten vi arbeider på i hverdagen , i prosjekter og med alle fagområder. Dette er en viktig grunnmur for oss i arbeide med sosial kompetanse og livsmestring.

I Linnestad barnehage har vi fokus på psykisk helsefremmende arbeid. Vi deler avdelingene inn i små lekegrupper, som gir grobunn for relasjonsbygging på tvers av alder og kjønn. Vi anerkjenner lekens egenverdi og barns rett til medvirkning. Dette gjør vi gjennom å tilby fleksible og varierte lekemiljøer så leken kan får utvikle seg. 
Gjennom prosjektarbeid i barnehagen får  barna prøve ut ulike sider ved samspill, felleskap og vennskap. Prosjektarbeidet skal skape et felles vi, noe vi er sammen om i barnehagen—et meningsfullt fellesskap. Gjennom dette arbeidet ønsker vi å bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. De blir kjent med seg selv og andre, lærer å takle motgang, håndtere utfordringer og blir kjent med egne og andres følelser.

Som ansatte i barnehagen er det viktig for oss å være mest mulig tilstede sammen med barna. Den daglige og nære kontakten med barna gir oss en unik mulighet til å se, forstå og kjenne alle barna godt, og kunne gi de den oppfølgingen, hjelpen og støtten hver og en av dem trenger.

Styrkefokus: Fokus på personlige egenskaper/styrker, og det som fungerer bra i organisasjonen.

Medvirkning: Alle stemmer er like mye verdt. Barn, foreldre og ansatte skal få medvirke på egen hverdag.

Anerkjennelse: Oppleve å bli sett på med positive øyne, og fortalt med ord og kroppsspråk at du er verdifull.

Relasjoner: Vi er i relasjon hele tiden, og relasjonene påvirker oss. vi jobber kontinuerlig med å skape gode relasjoner til hverandre.

Trening: skal man lykkes må det trenes. Vi må alle øve for å bli den beste utgaven av oss selv, og en god samfunnsborger som vil det beste for de rundt seg.

 OM OSS
Linnestad barnehage SA startet opp i august 2002. Vi er en privat andelsbarnehage eid av foreldrene. Barnehagen er beliggende i Tønsberg kommune i Vestfold. Barnehagen har 48 plasser hvor minst 12 av disse er småbarnsplasser.

I Linnestad barnehage skal alle barn og voksne føle trygghet, dette får vi ved å gi god omsorg, kjærlighet og respekt. Når tryggheten ligger til grunn skal samspillet mellom menneskene blomstre. Gjennom tillit og anerkjennelse blir det gode relasjoner, og vennskap knyttes. Når vi trives og har det bra er vi klar til å ta imot ny kunnskap på veien. Dette får vi igjennom de aktiviteter, erfaringer og opplevelser vi har i hverdagen.

LINNESTAD BARNEHAGE SA

Kløvveien 2
3175 RAMNES

33 39 52 50

post@linnestadbarnehage.no

Veibeskrivelse:

Linnestad barnehage SA er beliggende sentralt på Linnestad feltet i Tønsberg kommune, ca 5 km syd for Revetal og ca 10 km nord for Tønsberg. Trykk her for å vise kart.

Åpningstider:

Barnehagen har åpent mandag til fredag fra 07.00-16.45. 

I tillegg til 5 planleggingsdager i året som vi stenger, har vi stengt i uke 29 og 30, jul- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl. 12.00

2013 - Databutikken Tønsberg AS
123movies